آمار باشگاه

 
- تعداد اعضا عادی:  105 نفر

- تعداد اعضا استعداد درخشان:  6 نفر 

- تعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته:  25 طرح

- تعداد طرح های پژوهشی در حال اجرا:  11 طرح

- تعداد طرح های پژوهشی در دست بررسی:  7 طرح 

- تعداد مقالات چاپ شده ISI:  بیش از 40 مقاله 

- تعداد مقالات چاپ شده ISC:  بیش از 60 مقاله

- تعداد مقالات چاپ شده علمی - پژوهشی:  بیش از 60 مقاله

- تعداد مقالات چاپ شده علمی - ترویجی:  بیش از 15 مقاله

- تعداد اختراعات و نوآوری های خاتمه یافته :  2 مورد

- تعداد اختراعات و نوآوری های در حال اجرا:  

- تعداد اختراعات و نوآوری های در دست بررسی:  2 مورد

- تعداد کتب چاپ شده:  2 مورد 

- تعداد کتب در دست بررسی:  -

- تعداد تسهیلات بن کتاب:  26 مورد