معرفی ریاست و معاونین دانشگاه

 - ریاست:  آقای  دکتر سعید قاضی مغربی

- معاون پژوهشی:  آقای دکتر علی اشجاران 

- معاون آموزشی: آقای دکتر علی مظلومی فر

- معاون اداری و مالی: آقای دکتر محمد علی فتوره بنابی

- معاون عمران : آقای دکتر رضا فرمهینی فراهانی

- معاون فرهنگی و دانشجویی:  آقای دکتر عبدالرضا فرهادیان