فهرست اعضا

 

                              فهرست اعضا به تفکیک رشته تحصیلی 

                                                 مهر 93

برق

پلیمر

سایر

شیمی

صنایع

علوم تربیتی

عمران

کامپیوتر

محیط زیست

مدیریت حسابداری

مواد

مکانیک

نساجی

اعضا استعدادهای درخشان باشگاه واحد یادگار امام خمینی (ره)