اطلاعیه

تسهیلات تشویقی مقالات و طرح های پژوهشی

توجه (ویژۀ درخواست کنندگان تسهیلات تشویقی مقالات و طرح های پژوهشی)

لطفا قبل از تصمیم برای نگارش و ارسال مقالات و یا اقدام به اجرای طرح های پژوهشی؛ عنوان، چکیده و جزئیات پژوهش خود را برای تأیید آغاز فعالیت علمی به دفتر باشگاه اعلام تا از دریافت تسهیلات تشویقی اطمینان حاصل فرمایید.

ادامه مطلب