آرشیو اخبار

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری با راهبری ادره کل هدایت وتوانمندسازی دانشجویی ستاد مرکزی باشگاه برگزار می کند :

وبینار ملی بوم مدل کسب وکار

ادامه مطلب