اعلانات

سلام هم باشگاهی

با توجه به ضرورت برنامه ریزی راهبردی برای داشتن تقویم معین برنامه های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، از شما عضو محترم تقاضا داریم در معرفی عناوین کارگاه های علمی و نشست های تخصصی، سمینارها، اردوهای علمی و فرهنگی ما را یاری فرمایید. 

پیشاپیش از حسن توجه شما تشکر می کنیم. 

رشته‌های تحصیلی